Obbeeg ut dörpke aan de Maas

Politiek


Patrick Brouwers vraagt college naar ondersteuning van lokale culturele infrastructuur

Het behoud van de culturele infrastructuur is, naar mening van de CDA-fractie, van groot belang voor de leefbaarheid van onze Sittard-Geleense gemeenschap. Fractievoorzitter Patrick Brouwers heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld.

Op dit moment vinden door de coronacrisis veel activiteiten van culturele instellingen geen doorgang, waardoor de inkomsten van deze instellingen dalen. Als gevolg hiervan komen onder andere veel (pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals in de problemen.

Omdat lokale podia en organisaties essentieel voor het cultuuraanbod in gemeenten zijn, stelt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid Engelshoven in 2021 € 150 miljoen beschikbaar om lokale en culturele instellingen en voorzieningen te ondersteunen. Het voornemen is om deze middelen in de decembercirculaire beschikbaar te stellen. Sittard-Geleen ontvangt volgens de Kamerbrief iets meer dan € 1,3 miljoen.

De extra middelen zijn bedoeld om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Onze fractievoorzitter vraagt het college in zijn schriftelijke vragen onder andere of het ook daadwerkelijk voornemens is deze middelen volledig voor dit doel in te zetten. Indien dat niet het geval is, wil hij weten waarom.

Ook vraagt Patrick Brouwers of de cultuurdragers (bovengenoemde (pop)podia, gezelschappen etc.) zich ten behoeve van aanspraak op de beschikbare middelen via een steunpunt bij de gemeente kunnen melden en of het college cultuurdragers die de steun op dit moment het hardst nodig hebben ook actief opzoekt.

Verder vraagt onze fractievoorzitter om de raad middels zogenoemde raadsinformatiebrieven te informeren over de omvang van de (financiële) schade bij culturele instellingen en het risico dat er voorzieningen gaan verdwijnen, het afwegingskader dat wordt gebruikt bij de verdeling van de middelen en de resultaten van de besteding van deze extra middelen.

CDA art. 43 brief inzake ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur


Ook Sittard-Geleen voert jeugdlintje in!

De gemeente Sittard-Geleen voert alsnog een jeugdlintje in. Een amendement op initiatief van fractievoorzitter Patrick Brouwers (CDA) en zijn collega raadslid Phil Boonen (DNA) is op donderdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Reeds in maart 2019 stelde Brouwers aan het destijds zittende college schriftelijke vragen over het invoeren van een jeugdlintje. De inmiddels 25-jarige Sittardenaar gaf toen al aan dat hij jongeren graag zo vroeg mogelijk enthousiast wil maken om zich als vrijwilliger of bijvoorbeeld als mantelzorger in te zetten. Hij ziet in een jeugdlintje hiervoor het perfecte middel. Toen werden zijn vragen negatief beantwoord door het college. Brouwers liet het hier dus niet bij zitten.

Op dit moment zijn er natuurlijk al jongeren die iets bijzonders hebben gedaan of zich belangeloos en uitzonderlijk inzetten voor anderen of de gemeente Sittard-Geleen. Zij komen nu echter niet in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding, omdat een lange periode van maatschappelijke inzet een bepalend criterium is.

Veel andere gemeenten, waaronder diverse buurgemeenten van Sittard-Geleen, voerden eerder al een lintje voor jongeren in. In de raadsvergadering van afgelopen donderdag reageerde de burgemeester positief op het voorstel om dit ook in te voeren in Sittard-Geleen. Voor het uitreiken van jeugdlintjes is een zeer beperkt budget nodig. Bovendien heeft het college in de begroting voor 2021 geld voor jongerenparticipatie gereserveerd, waarmee het aangeeft waarde te hechten aan de maatschappelijke inzet van jongeren in de gemeente.


CDA stelt vervolgvragen over prefabwoningen in Sittard-Geleen.

Ons raadslid Jos Schlössels vraagt met enige regelmaat aandacht voor het woonbeleid in onze mooie gemeente. Sittard-Geleen is volgens ons nog steeds een fijne gemeente om te wonen, werken en recreëren en dat moeten we niet alleen koesteren maar nog veel meer aanjagen de komende jaren. Dat wij een gemeente zijn met 2 steden en 10 dorpen is in onze provincie best uitzonderlijk in positieve zin te noemen. Je kunt er zowel stedelijk als landelijk wonen, wat wil je nog meer!

Als CDA hebben wij voor het item wonen de laatste jaren regelmatig vragen gesteld. Een van de woonvarianten zijn de prefabwoningen. Het NOS achtuurjournaal van vrijdag 8 oktober jl. zond hier nog een interessante bijdrage over uit. Er werden 2 mooie praktijkvoorbeelden uit Assen en Heerenveen getoond. In Assen was een complex te zien dat op één dag “uit de grond werd gestampt". De fabrikant, gevestigd in Friesland gaf aan dat de gevraagde exemplaren “niet aan te slepen zijn”. Vanwege deze enorme belangstelling gaat men dan ook binnenkort over naar een geautomatiseerd productieproces.

Zeker met de toename van het aantal eenpersoons huishoudens is een prefabwoning dé oplossing voor de alsmaar stijgende woningnood. Wij lezen daarnaast steeds vaker dat jongeren kiezen voor "klein maar fijn", zij hebben geen behoefte aan ruime luxe woningen met grote tuinen. Nee, sterker nog: niet het wonen maar de kwaliteit van leven voert bij de jongere generatie de boventoon. De prefabwoningen zijn verder de ideale oplossing voor het langer zelfstandig blijven wonen als mantelzorgwoning die pal achter of in directe nabijheid van de oorspronkelijke woning snel kan worden gerealiseerd. Met diezelfde snelheid kunnen deze woontypes ook weer opgepakt en mogelijk elders herplaatst worden. In eerdere correspondentie hebben wij een en ander nader toegelicht over het doel en tevens noodzaak.

Al met al reden voor Jos Schlössels het college van Sittard-Geleen opnieuw te bevragen of zij al dan niet in overleg met woningcorporaties of andere partijen ook met prefabwoning projecten aan de slag wil gaan of misschien inmiddels is. Ook zijn wij benieuwd naar de gemaakte vorderingen in het in 2018 ingezette Tiny House project.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels.


Motie “Sloop de sloopregeling” met ruime meerderheid aangenomen.

Wij zijn bijzonder verheugd te kunnen melden dat onze motie “Sloop de sloopregeling” in samenwerking met de PVV bijna raadsbreed (met uitzondering van gob en Stadspartij) in de raadsvergadering van 8 oktober is aangenomen.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van het CDA Sittard-Geleen in vervulling. Wij lezen dagelijks in de media dat de woningmarkt in alle segmenten al heel wat jaren op slot zit. Mede als gevolg van de crisis vanaf eind 2008, het invoeren van de verhuurdersheffing en niet te vergeten de sloopfondsregeling.

Deze regeling (nu compensatieregeling) vormde tot nu toe een blokkade voor de gewenste doorstroom tussen die verschillende segmenten.

We zijn blij dat er nu eindelijk de mogelijkheid komt dat onze inwoners zonder deze belemmerende maatregel kunnen bouwen en daarmee tevens kunnen bouwen aan hun toekomst.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels.


CDA Sittard-Geleen kondigt een motie aan: “Sloop de sloopregeling”.

In navolging van meerdere CDA fracties in Zuid Limburg, heeft ook onze CDA fractie besloten voor de raadsvergadering van 8 oktober a.s. een motie “Sloop de sloopregeling” aan te kondigen. Ons raadslid Jos Schlössels zal de motie op 8 oktober in kort toelichten.

Al in oktober 2018 maakten wij het college van Sittard-Geleen deelgenoot van onze constatering dat de sloopregeling (nu compensatieregeling) een groot beletsel vormt bij de uitvoering van de woonvisie. Een maatregel die in de ogen van het CDA nu echt achterhaald is, welke echter wel in relatie tot de geschetste behoefte anno 2020 nog altijd de boventoon in het woonbeleid voert: “één woning erbij is (elders nog altijd) één er af”. Het CDA vindt dan ook dat deze regel snel op de schop moet voor het te laat is.

Want de krimp en de uittocht in met name de kleine kernen hebben inmiddels hun opwachting gemaakt zegt Jos Schlössels, zelf geboren en getogen in Einighausen. In veel mooie en karakteristieke wijken en dorpen van onze gemeente wordt al jaren niet meer gebouwd en als deze tendens doorzet, vragen wij ons af wat de toekomst van deze dorpen en wijken nog is. Uit een aantal in 2017 gehouden enquêtes komt sterk naar voren dat niet alle inwoners van onze gemeente naar de stad willen verhuizen. Zowel ouderen als ook jongeren willen oud worden in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving. Maar dat is op termijn met deze ontwikkelingen en starre regelgeving helaas niet meer mogelijk. Er is een zekere mismatch ontstaan op de woningmarkt ofwel “de verkeerde mensen wonen in de verkeerde huizen”.

Het CDA is van mening dat door het bouwen van o.a. sociale huurwoningen, starterswoningen en levensloopbestendige woningen een betere doorstroom op gang komt voor vrijwel alle leeftijdsgroepen. Bestaande woningen komen door verkoop beschikbaar voor jongeren als de ouderen de mogelijkheid krijgen naar een levensloopbestendig optrekje te verhuizen: “maar dan moet wel de sloopregeling worden gesloopt” aldus de CDA fractie van Sittard-Geleen.

Op 29 juni jl. is met grote meerderheid een motie is aangenomen door Provinciale Staten (PS) van Limburg. PS heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen om in de eerstvolgende PS-vergadering een voorstel tot aanpassing van de “Omgevingsverordening 2014” aan PS voor te leggen. Deze voorziet in het wegnemen van de geconstateerde belemmeringen door het concreet verwijderen van de verplichting om woningen te saneren alsmede plannen te schrappen in de geplande woningvoorraad. De verwachting is dat dit voorstel van GS op 2 oktober a.s. door een grote meerderheid van PS zal worden aangenomen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang van dit traject.
Hartelijke groet,
namens de CDA fractie,
Jos Schlössels.


CDA-raadsfractie stelt vragen aan College van B&W over bomenplan.

De Provincie heeft wegens succes aangekondigd dat er extra geld beschikbaar komt voor het 1 miljoen bomenplan. Gedeputeerde Hubert Mackus heeft dit vorige week in een online ‘bomensymposium’ aangekondigd en het belang van dit plan nog eens extra benadrukt.

Bomen verbeteren de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling, vangen fijnstof op voor industrie en autowegen en geven sfeer aan de leefomgeving. Een boom is dus niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid.

Fractievoorzitter Patrick Brouwers en burgerlid Gabrielle Essing-Demandt vragen het College van B&W namens de gemeenteraadsfractie van het CDA of en zo ja voor hoeveel bomen en budget er al aanvragen zijn ingediend bij de Provincie en wat die aanvragen hebben opgeleverd.

Verder willen de vragenstellers weten of de gemeente een plan de campagne heeft opgesteld, waarin de locaties binnen de gemeente worden aangeduid waar bomen kunnen worden geplaatst en binnen welke tijd dat gaat gebeuren.

Verder zou de CDA-fractie graag zien dat de gemeente de burgers bij het bomenplan betrekt en hen oproept om aan te geven waar zij graag extra bomen geplaatst zouden willen hebben.


Aanleghaven Schipperskerk.

De Limburger van 8 september maakt melding dat er behoefte en naar alle waarschijnlijkheid draagvlak is voor een kleine passantenhaven nabij Schipperskerk. Volgens onderzoeksbureau Vrolijks kan in de plaatselijke Berghaven een aanlegsteiger worden gerealiseerd waar capaciteit is voor maximaal 15 aanlegplaatsen.

Het aantal binnenvaartschepen op het Julianakanaal is volgens genoemd bureau 5 keer zo groot en deze tendens zet nog steeds door. Rijkswaterstaat is van mening dat de pleziervaart op het Julianakanaak niet verder moet toenemen, of zoals zij het de “snelweg voor de beroepsschippers” noemen.

Volgens bureau Vrolijks heeft een kleinschalige passantenhaven een aanzuigende werking op recreanten. Het plaatsen van de aanlegplaatsen zou daarnaast de veiligheid op het Julianakanaal vergroten en daarmee voor de komende jaren waarborgen. De horeca in de aangrenzende kernen (o.a. Grevenbicht en Obbicht) kan hiervan optimaal mee profiteren. Verder is een kleine passantenhaven een unieke aanvulling op het toerisme in het toekomstige Rivierenpark Maasvallei, een item waar het CDA met enige regelmaat aandacht voor vraagt.

Een kleinschalige aanleghaven creëert volgens Patrick Brouwers, Roel Salden en Jos Schlössels voor nog meer nieuwe uitdagingen. “Wij moeten onze gemeente wat dat betreft in zijn geheel nog meer op de kaart gaan zetten, Sittard-Geleen is n.l. een unieke gemeente met 2 stadskernen, 10 dorpen en enkele gehuchten. Dat unieke gegeven moet in de toekomst nog veel meer uitgebuit en benut worden” is het devies van de heren uit respectievelijk Obbicht, Grevenbicht en Einighausen.

Bijna overal langs het Julianakanaal zijn passantenhavens gerealiseerd, behalve op het stuk Julianakanaal tussen Maasbracht en Maastricht, dus ook in onze gemeente. Alleen in noodgevallen kan worden afgemeerd nabij sluizen, zoals in Born, maar die zijn in feite niet bedoeld voor recreanten.

Met de realisatie van een kleine aanleghaven krijgt Sittard-Geleen maar ook de aangrenzende gemeenten de mogelijkheid zich nog meer in de picture te werken als recreatieve gemeente. Niet alleen als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, maar ook het recreëren kan na realisatie van een aanleghaven en de latere afronding van het Grensmaasproject in de breedste zin van het woord tot volle bloei komen. Bij het aandoen van de aanlegplek in Schipperskerk hebben recreanten de mogelijkheid het toekomstige Rivierenpark Maasvallei en de aangrenzende dorpen te verkennen.

Reden voor Patrick, Roel en Jos van CDA het college te bevragen naar het effect van deze behoefte v.w.b. de recreatieve aantrekkingskracht en tevens de gevolgen voor de leefbaarheid van Schipperskerk en woonarken die daar gevestigd zijn. Uiteraard zijn de heren uit de kleine kernen ook benieuwd naar de hamvraag: is het college bereid de hiermee gepaard gaande kosten van € 150.000,00 voor haar rekening te nemen?


Patrick Brouwers nieuwe fractievoorzitter CDA.

De raadsfractie van het CDA Sittard-Geleen heeft Patrick Brouwers gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Deze functie kwam vrij nadat Andries Houtakkers recent als wethouder geïnstalleerd werd. Na de verjonging van het afdelingsbestuur is het nu de beurt aan de actieve politiek. Met zijn 24 jaar krijgt het CDA een jonge politiek leider. De uit Obbicht afkomstige Patrick Brouwers is in het dagelijks leven docent geschiedenis aan het Trevianum en het Graaf Huyn College. Bovendien is hij zeer actief in het verenigingsleven.


CDA-lobby woonbehoefte dorpen Sittard-Geleen vindt gehoor.


Wij zijn verheugd te kunnen melden dat na bijna 2 jaar lobbyen voor de problematiek woonbehoefte kleine kernen deze een vervolg krijgt in o.a. Einighausen en Holtum.

De vragen die in maart 2017 en oktober j.l. gesteld zijn aan het college van B&W hebben ertoe geleid dat ook college, ambtenaren, dorpsplatforms, woningcorporaties en huurderbelangenverenigingen dit punt oppakken en verder gaan uitwerken. Zo krijgt het CDA initiatief stilaan zichtbaar draagvlak en steun in alle geledingen van onze Sittard-Geleense samenleving.

Op 4 en 6 december vonden in resp. Einighausen en Holtum inwonersbijeenkomsten plaats waarbij de woonbehoefte van genoemde dorpen uitvoerig aan bod kwamen.
Vooraf waren een drietal woonvarianten door de gemeente uitgewerkt welke aan de aanwezige inwoners werden gepresenteerd. Cruciale vragen hierbij waren o.a. voor welke doelgroep en welke type woningen er gebouwd moeten worden. Vervolgens ging men in een vijftal groepen hiermee aan de slag.

Na ongeveer een uur interactief discussiëren gaf elke groep een terugkoppeling met de nodige aanbevelingen. Bij de afsluiting van deze zeer “productieve” bijeenkomsten werd de inbreng door de gemeente meegenomen met de afspraak dat deze over 3 maanden een vervolg krijgen in Einighausen en Holtum.

De eerste aanzet is gemaakt en dat is positief, maar we zijn er nog lang niet, want ook andere dorpen zoals Guttecoven en Obbicht blijven verstoken van levensloopbestendige woningen. Ook in die kernen gaat het CDA in de persoon van Patrick Brouwers en Jos Schlössels zich maximaal inzetten. Wonen in Sittard-Geleen is en moet aantrekkelijk blijven, je kunt er per slot van rekening stedelijk werken en landelijk wonen en recreëren.
Hartelijke groeten,
Patrick Brouwers en Jos Schlössels.

© Obbeeg.nl 2019